สีขาวมุข Pearl (P03)

สีขาวมุข Pearl (P03)

       ค่าการส่องผ่านของแสง 53%