สีเขียวทะเล Dark Green (P05)

สีเขียวทะเล Dark Green (P05)

       ค่าการส่องผ่านของแสง 42%