สีเขียวหยก Light Green (P06)

สีเขียวหยก Light Green (P06)

        ค่าการส่องผ่านของแสง 50%