สีฟ้าทะเล Blue (P07)

สีฟ้าทะเล Blue (P07)

       ค่าการส่องผ่านของแสง 26%