สีฟ้าคราม Pool Blue (P08)

สีฟ้าคราม Pool Blue (P08)

        ค่าการส่องผ่านของแสง 30%