สีฟ้าใส Blue Sky Clear (P09)

 สีฟ้าใส Blue Sky Clear (P09)

       ค่าการส่องผ่านของแสง 60%