สีชาเข้ม Dark Bronze (P11)

สีชาเข้ม Dark Bronze (P11)

       ค่าการส่องผ่านของแสง 26%