สีครีม Lime Stone (P12)

สีครีม Lime Stone (P12)

      ค่าการส่องผ่านของแสง 46%