สีนิล Onyx (P13)

สีนิล Onyx (P13)

      ค่าการส่องผ่านของแสง 13%