สีเทา Loft Grey (P14)

สีเทา Loft Grey (P14)

      ค่าการส่องผ่านของแสง 10%