สีส้มดินเผา Terra cotta (P16)

สีส้มดินเผา  (P16)

      ค่าการส่องผ่านของแสง 23%