สีม่วง Maroon (P17)

สีม่วง Maroon (P17)

      ค่าการส่องผ่านของแสง 11%