สีน้ำเงินทะเลลึก Deep Sea Blue (P15)

สีน้ำเงินทะเลลึก Deep Sea Blue (P15)

      ค่าการส่องผ่านของแสง 10%